top of page
disclaimer logo.jpg
avrupa-birligi-erasmus3277_edited.jpg

Harmony of Differences

İNFOPACK

Original.png

ERASMUS+ PROJECT NAME: "Harmony of differences" PROJECT NUMBER: 2022-3-HU01-KA152-YOU-000099698 PROJECT CITY: Budapest, Hungary
PROJECT DATES: 28 February - 08 March 2023

                 Our "Harmony of Differences" project in Budapest, Hungary, aimed to foster an inclusive society by addressing discrimination and prejudice among young people. Through workshops, activities, and cultural exchanges, we worked towards enhancing communication skills, reducing biases, and embracing diversity. Our project engaged 48 participants from 7 countries, providing a platform for open dialogue and understanding.

              Each project day was filled with thought-provoking activities, including guided simulations, visits to cultural landmarks, and discussions on prejudices and behaviors. By challenging assumptions, promoting empathy, and encouraging critical thinking, we aimed to empower young people to appreciate differences and build a more harmonious future. Together, we celebrated unity in diversity and laid the foundation for an inclusive society where every voice is heard and respected.

         Macaristan'ın Budapeşte kentindeki "Farklılıkların Uyumu" projemiz, gençler arasındaki ayrımcılık ve önyargıları ele alarak kapsayıcı bir toplumu teşvik etmeyi amaçladı. Atölye çalışmaları, etkinlikler ve kültürel değişimler yoluyla iletişim becerilerini geliştirmeye, önyargıları azaltmaya ve çeşitliliği kucaklamaya çalıştık. Projemiz 7 ülkeden 48 katılımcıyı bir araya getirerek açık diyalog ve anlayış için bir platform sağladı. Her proje günü, rehberli simülasyonlar, kültürel simge yapılara ziyaretler ve önyargılar ve davranışlar üzerine tartışmalar da dahil olmak üzere düşündürücü faaliyetlerle doluydu. Varsayımlara meydan okuyarak, empatiyi geliştirerek ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederek, gençleri farklılıkları takdir etme ve daha uyumlu bir gelecek inşa etme konusunda güçlendirmeyi amaçladık. Birlikte, çeşitlilik içinde birliği kutladık ve her sesin duyulduğu ve saygı gördüğü kapsayıcı bir toplumun temelini attık. 

bottom of page